Spotkanie inauguracyjne projektu w Poznaniu – 23-24 luty 2011

W dniach 23-24 lutego w Poznaniu, w siedzibie partnera wiodącego – Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego -  zainaugurowany został projekt SILHOUETTE.  Spotkanie to było dla większości partnerów projektu pierwszą okazją do spotkania. W czasie półtora dnia omówiono cele projektu, przedyskutowano harmonogram oraz uzgodniono podział zadań na pierwsze sześć miesięcy trwania projektu. Tempo prac okazało się szybsze niż to przewidywała agenda, spotkanie skończyło się półtorej godziny wcześniej niż to zaplanowano.

Spotkanie inaugurujące projekt Silhouette, jakie odbyło się w Poznaniu 23-24 lutego umożliwiło partnerom projektu szczegółowe przedyskutowanie zdefiniowanego na etapie wniosku celu projektu. Ustalono, iż projekt skupi się na zidentyfikowaniu i współdzieleniu praktyk, wiedzy i narzędzi ułatwiających szeroką adaptację rozwiązań opartych o technologie teleinformatyczne umożliwiające osobom starszym prowadzenie aktywnego, zdrowego i społecznego stylu życia.  W szczególności projekt obejmie:

  • porównanie potrzeb i roli osób starszych w lokalnych społecznościach we wszystkich regionach objętych programem Creator,
  • ocenę wpływu istniejących rozwiązań teleinformatycznych wspierających zaspokojenie potrzeb seniorów,
  • przeprowadzenie wspólnego pilotowego transferu wybranych produktów i usług,
  • określenie wspólnych zaleceń dla strategii rozwoju regionalnego w zakresie dotyczącym wykorzystania technologii teleinformatycznych dla potrzeb osób starszych.

Analizowane i demonstrowane rozwiązania dotyczyć będą trzech głównych obszarów istotnych dla aktywności seniorów w społeczeństwie: bezpieczeństwo zdrowotne, nowoczesna komunikacja oraz wspomagania poza domem.

Obok dyskusji dotyczącej celów projektu oraz zdefiniowania harmonogramu realizacji zadań przez pierwsze pół roku trwania projektu, przeprowadzone zostało także mini-szkolenie partnerów w zakresie formalnej implementacji podprojektów programu Creator na bazie wiedzy uzyskanej przez PCSS na seminarium w Säxnas.