Film informacyjno-promocyjny projektu

Zapraszamy do obejrzenia filmu informacyjno-promocyjnego, podsumowującego rezultaty prac projektu!

Czytaj więcej >>
Dobre praktyki: Inteligentne żywienie

Usługa cateringowa Menumat jest innowacyjnych technologicznie rozwiązaniem mającym na celu poprawę warunków zdrowotnych i życiowych osób starszych, który żyją samotnie i rzadko opuszczają swoje domy jak fińskiej gminie Forssa. To jedna z najlepszych praktyk zidentyfikowanych w projekcie Silhouette. Dowiedz się więcej z naszego filmu.

Czytaj więcej >>
Dobre praktyki: Teleopieka

Inicjatywy o nazwie Retemancosi i Telegea skupia się na innowacyjnych technologicznie rozwiązaniach mających na celu poprawę socjalnych i zdrowotnych warunków życia osób starszych żyjących na wiejskich i rzadko zaludnionych obszarach jak hiszpańska Asturia. To jedna z najlepszych praktyk zidentyfikowanych w projekcie Silhouette. Dowiedz się więcej z naszego filmu.

Czytaj więcej >>
Poznańskie warsztaty dobrych praktyk

W dn. 27 marca br. w siedzibie PCSS, odbyły się Warsztaty Dobrych Praktyk, w których wzięli udział przedstawiciele instytucji wspierających seniorów i zajmujących się polityką społeczną. Warsztaty składały się z trzech sesji tematycznych. Pierwsza z nich poświęcona była prezentacji programu CREATOR, pod-projektu SILHOUETTE oraz wielkopolskich praktyk wykorzystania TIK we wspomaganiu seniorów. „Europejskie praktyki wykorzystywania technologii teleinformatycznych do wspomagania osób starszych” były tematem drugiej sesji warsztatów. 

Czytaj więcej >>
Prezentacja najlepszych praktyk na targach Aktywni 50+

W miniony weekend (16-17.03.2013) odbyła się kolejne edycja targów „Aktywni 50+”, podczas których osoby dojrzałe mogą zapoznać się z szeroką gamą artykułów oferowanych przez firmy komercyjne oraz organizacje pozarządowe, zadbać o zdrowie i urodę, a także zapoznać się z nowymi technologiami. W ramach prezentacji wyników projektu SILHOUETTE, przedstawiono przykłady najlepszych praktyk wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych do wspomagania seniorów. Praktyki te objęły zastosowanie technologii wideokonferencyjnych w telewsparciu samotnych seniorów w górzystym regionie Asturia w Hiszpanii...

Czytaj więcej >>
VI Warsztat mini-programu CREATOR

Warsztaty zorganizowane w fińskim mieście Hämeenlinna skupiły się na analizę strategicznych działań i zmian polityki społecznej w regionach uczestniczących w programie CREATOR. Regionalne podsumowania posłużyły jako tło dla dyskusji nad rekomendacjami dla przyszłych polityk i instrumentami wymaganymi do wprowadzenia ich w życie. Mini-program CREATOR zamierza wykorzystać wyniki tych dyskusji do opracowania strategicznych rekomendacji dla Unii Europejskiej i poszczególnych regionów.

Czytaj więcej >>
Ankieta interesariuszy

Jednym z zadań podjętych przez podprojekt SILHOUETTE było uzyskanie opinii różnorodnych interesariuszy zaangażowanych w świadczenie usług opiekuńczych dla osób starszych. Ankieta objęła ekspertów z takich obszarów jak administracja samorządowa, dostawcy usługi opiekuńczych, przedsiębiorcy oraz nauka/wyższe uczelnie. Ankieta umożliwiła ocenę aktualnie prowadzonych działań ukierunkowanych na wspomaganie seniorów i poziomu zaangażowania technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) do ich realizacji. Przeanalizowano także potrzeby bariery, korzyści i szanse wynikające z wyzwania związanego ze starzeniem się społeczeństwa i zastosowania TIK do rozwiązania problemów z nim związanych.

Raporty regionalne z realizacji zadania dostępne są tutaj.

Warsztaty mini-programu CREATOR w Poznaniu

Poznańskie warsztaty program CREATOR poświęcone były współdzieleniu najlepszych praktyk pomiędzy podprojektami. Każdy z podprojektów nominował 3 najlepsze spośród zidentyfikowanych praktyk powiązanych z tematyką podprojektu, mające potencjał transferu do innych regionów. Wybrane dobre praktyki zaprezentowane zostały w trakcie warsztatów i przedyskutowane pod kątem słabych i mocnych stron, ich potencjału rynkowego i powiązanych obszarów w celu poprawy produktów i usług dla seniorów.

Czytaj więcej >>
SILHOUETTE na Targach Aktywni 50+

W ramach stoiska programu CREATOR zorganizowanego w ramach Targów Aktywni 50+ przez Wielkopolski Urząd Marszałkowski, Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe udostępniło Publiczny Punkt Dostępu do Internetu (PIAP) dla seniorów. W Wielkopolsce ponad 3/4 gmin udostępnia takie punkty dla swoich mieszkańców. W Poznaniu działa 35 PIAPów, zorganizowanych m.in. w klubach seniora czy świetlicach osiedlowych. PCSS przygotowało, opartą na darmowym oprogramowaniu, platformę programową poznańskich PIAP-ów.

Czytaj więcej >>
Wizyta studyjna w Lotaryngii

W ramach  wizyty studyjnej w regionie Lotaryngii zespół roboczy projektu zapoznał się z trzema dobrymi praktykami. Pierwszą inicjatywą szczegółowo przedstawioną przez realizatorów były szkolenia komputerowe dla osób starszych realizowane przez stowarzyszenie Tousbranches.com. Drugim punktem programu wizyty studyjnej były odwiedziny w siedzibie organizacji Hunault zaangażowanej w świadczenie usług dla osób starszych i niepełnosprawnych. Zaprezentowano tam rozwiązania z zakresu teleopieki i geolokalizacji. 

Czytaj więcej >>
Wizyta studyjna w regionie Västerbotten

Wizyta studyjna w szwedzkim regionie Västerbotten objęła system rozwijany w ramach projektu Agnes, którego koordynatorem jest Umeå University, alarm oparty o lokalizację GPS oraz rozwiązanie Check-up Bag. 

Czytaj więcej >>
Wizyta studyjna w Häme

Program wizyty studyjnej zawierał trzy główne punkty z praktyczną prezentacją rozwiązań stosowanych w regionie Häme. Dwa z prezentowanych rozwiązań związane były z usługami telewizji interaktywnej dla osób starszych. Były to rozwiązania Smartcare oraz Videra, pilotowo uruchomione w wybranych miejscowościach regionu Häme. Rozwiązania te umożliwiają korzystanie z dostarczanych w oparciu o sieć Internet usług za pomocą stosunkowo intuicyjnego interfejsu użytkownika prezentowanego na ekranie telewizora. 

Czytaj więcej >>
Targi Aktywni 50+

Wielkopolscy uczestnicy podprojektów program Creator zebrali się 8 Grudnia, aby przedyskutować wspólną prezentację podczas trzeciej edycji targów Aktywni 50+. Targi te stanowią okazję dla seniorów do zaznajomienia się z ofertą przygotowaną specjalnie dla nich oraz innowacjami odpowiadającymi na ich potrzeby. Ustalono, że wszystkie podprojekty przeprowadzą swoje prezentacje, które pokażą wielkopolski udział w programie Creator. Silhouette zaprezentuje wielkopolskie dobre praktyki wspomagania aktywności osób starszych technologiami teleinformatycznymi.

Wielkopolska Otwarta na Seniorów

15 listopada 2011 roku, w ramach II Dni Kultury Solidarności, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej (ROPS) w Poznaniu zorganizował konferencję pt.: "Wielkopolska Otwarta na Seniorów". Celem konferencji było ukazanie pozytywnego wizerunku osób starszych i tworzenie przyjaznej kultury wspierającej aktywność seniorów. W trakcie konferencję wykład pt. „Europejskie praktyki wspierania aktywności osób starszych technologiami teleinformatycznymi w odniesieniu do Wielkopolski", przedstawiający wyniki projekt Silhouette, przedstawił Adam Minkowski.

Warsztaty mini-programu Creator w Asturii

W dn. 26-27 października 2011 r. Oviedo (Asturia) było gospodarzem czwartego warsztatu mini-programu Creator. Pierwszy dzień warsztatu poświęcony był spotkaniom wewnętrznym podprojektów. Spotkanie wewnętrzne projektu Silhouette rozpoczęło się wizytą studyjną projektu Retemancosi w powiecie Cidra. Następnie partnerzy przeanalizowali zidentyfikowane w regionach uczestniczących w programie Creator praktyki i wstępne wyniki ankiet tam przeprowadzanych. 

Czytaj więcej >>
Wizyta studyjna w Retamancosi

Wykorzystując okazję stworzoną przez warsztaty programu Creator organizowane w Oviedo (Asturia) 27 października, partnerzy pod-projektu Silhouette odwiedzili Powiat Cidra. Od 2009 roku powiat ten jest zaangażowany w pilotażową inicjatywę pod nazwą Retemancosi-Telegea, wspieraną między innymi przez samorząd Asturii i Ministra Przemysłu Hiszpanii. Projekt skupia się na opracowaniu i testowaniu innowacyjnych rozwiązań technicznych i usług mających za cel poprawę społecznych i zdrowotnych warunków życia niesamodzielnych osób starszych pozostających w domach. 

Czytaj więcej >>
Ekonomiczno-społeczne i organizacyjno-techniczne determinanty zarządzania rozwojem lokalnym

Wyniki projektu w zakresie identyfikacji dobrych praktyk użytkowania technologii teleinformatycznych do wspomagania aktywności osób starszych zostały zaprezentowane podczas IX Konferencji „Ekonomiczno-społeczne i organizacyjno-techniczne determinanty zarządzania rozwojem lokalnym", która odbyła się w Wałczu w dn. 29-30 września 2011 r. Wykład pt. "Wspieranie aktywności osób starszych technologiami teleinformatycznymi w Wielkopolsce na tle dobrych praktyk realizowanych w Europie" wygłosił Adam Minkowski.

Regionalne spotkanie mini-programu Creator

Regionalny koordynator mini-programu Creator, P. Anna Maciołek z Wielkopolskiego Urzędu Marszałkowskiego, zaprosiła polskich uczestników programu na pierwsze regionalne spotkanie podprojektów. Spotkanie odbyło się 15. lipca 2011 roku. Spotkanie było okazją dla wszystkich partnerów do zaznajomienia się z celami wszystkich podprojektów. Każda z zaproszonych instytucji przedstawiła, obok koncepcji podprojektów, także szczególne cele istotne z punktu widzenia regionu wielkopolskiego. Spotkanie umożliwiło ponadto pierwsze dyskusje w zakresie współpracy na poziomie regionalnym pod kątem wzmocnienia efektów, jakie Wielkopolska może uzyskać poprzed realizowane podprojekty.

Warsztaty projektu Creator w Brescii – 18-19 maj 2011

W dniach 18-19 maja w Brescii (Włochy) odbyły się 3. warsztaty programu Creator. W warsztatach po raz pierwszy uczestniczyli wykonawcy podprojektów programu, w tym podprojektu Silhouette. Warsztaty podzielone były na dwie części. Pierwszego dnia podprojekty oraz partnerzy projektu głównego spotkały się we własnym gronie, aby omówić bieżące sprawy. Drugi dzień natomiast przeznaczony był na otwarte seminarium z udziałem wszystkich uczestników warsztatów oraz zaproszonych gości.

Czytaj więcej >>
Spotkanie inauguracyjne projektu w Poznaniu – 23-24 luty 2011

W dniach 23-24 lutego w Poznaniu, w siedzibie partnera wiodącego – Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego -  zainaugurowany został projekt SILHOUETTE.  Spotkanie to było dla większości partnerów projektu pierwszą okazją do spotkania. W czasie półtora dnia omówiono cele projektu, przedyskutowano harmonogram oraz uzgodniono podział zadań na pierwsze sześć miesięcy trwania projektu. Tempo prac okazało się szybsze niż to przewidywała agenda, spotkanie skończyło się półtorej godziny wcześniej niż to zaplanowano.

Czytaj więcej >>

Silhouette jest pod-projektem mini-programu CREATOR, realizowanego w ramach programu INTERREG IVC współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Regiony projektu

Partnerzy projektu

WIELKOPOLSKA, POLAND:
Poznan Supercomputing and Networking Center

VÄSTERBOTTEN, SWEDEN:
Umea University

ASTURIAS, SPAIN:
Fundacion CTIC

HAME, FINLAND:
Innopark Programmes Ltd

LORRAINE, FRANCE:
Université de Lorraine

NORTH HUNGARY, HUNGARY:
University of Miskolc

BRESCIA, ITALY:
Valle Sabbia Solidale