Warsztaty mini-programu Creator w Asturii

 

W dn. 26-27. października 2011 r. Oviedo (Asturia) było gospodarzem czwartego warsztatu mini-programu Creator. Pierwszy dzień warsztatu poświęcony był spotkaniom wewnętrznym podprojektów. Spotkanie wewnętrzne projektu Silhouette rozpoczęło się wizytą studyjną projektu Retemancosi w powiecie Cidra. Następnie partnerzy przeanalizowali zidentyfikowane w regionach uczestniczących w programie Creator praktyki i wstępne wyniki ankiet tam przeprowadzanych. Wyniki podsumowano w raportach, jakie nazajutrz miały być zaprezentowane i przedyskutowane na forum grupy roboczej Creator. Kolejnym elementem spotkania była sesja poświęcona wspólnemu pilotowemu eksperymentowi, który ma na celu transfer praktyk. Końcowym wynikiem spotkania była decyzja o kolokacji wizyt studyjnych i warsztatów „Dobre praktyki" w poszczególnych regionach w celu umożliwienia lokalnym interesariuszom pełne skorzystanie z obecności przedstawicieli wizytujących regionów. Wydarzenia te odbędą się w pierwszym kwartale 2012 r.

Warsztat programu Creator poświęcony był wymianie doświadczeń pomiędzy podprojektami z jednej strony oraz pomiędzy podprojektami a mini-programem z drugiej. Dyskusje dotyczyły innowacyjnych produktów i usług, a także zmian lub adaptacji zasobów ludzkich. Projekt Silhouette zaprezentował wyniki swojej pracy w zakresie użytkowania technologii teleinformatycznych do wspomagania aktywności seniorów. Warsztaty zakończyły się wspólnym raportem przyczyniającym się do zdefiniowania manifestu politycznego programu Creator oraz jego raportu technicznego.